Граници на производствените възможности

Ако се налага използване на повече ресурси за производството на обувки, ще се възприеме вариант за намаляване производството на компютри. Всяка точка от кривата показва максималната ефективност на производството, което функционира на границата на производствените възможности.

Пълен обем на производството означава ефективно използване на ресурсите. Подобни материали. Противоположният вариант би означавал използване на ресурсите само за производството на обувки, а нужните компютри да се доставят от внос. Нека си представим един условен пример, допускайки, че в една национална икономика се произвеждат компютри и обувки табл. Графично тя е представена чрез кривата на производствените възможности.

Технологии Предлагаме Ви.

Границата на икономическата ефективност се достига, без да се намали производството на друго. Отговор на този въпрос ни дава кривата на производствените възможности. За реферати. Технологии Предлагаме Ви. Категория на документа: Информатика. Маркетингови проучвания.

За referati.org

Той означава, че при дадените условия се предпочита създаването на 9 млн. Производство на топки и чанти. Границата на производствените възможности позволява да се установят възможните комбинации на производството на блага в икономиката с наличните производствени фактори и технологии. Знаем, че ресурсите са ограничени и затова, когато увеличаваме производството на трактори, това става за сметка на количеството хляб и обратно. А това на свой ред значи:.

  • Пазари и пазарна среда.
  • А това на свой ред значи:.

Това понятие широко се използва в икономическия анализ за оценяване на очакваните резултати от употребата на ресурсите на фирмено равнище или на равнище на националната икономика. Кривата на производствените възможности илюстрира графично границата на производствените възможности. За да се постигне това, борис христов многая лета текст трябва да осигури пълна заетост и пълен обем на производството. Тези варианти на решения са представени на кривата на производствените възможности в точките А и Е.

Икономическата ефективност граници на производствените възможности, ако при определена величина на ресурсите се произвежда по-голям обем продукт и когато дадено количество продукт се произвежда с по-малки разходи.

E-mail или потребителско име

Крива и граница на производствените възможности. Границата на производствените възможности позволява да се установят възможните комбинации на производството на блага в икономиката с наличните производствени фактори и технологии.

Следователно в икономика на пълна заетост съществен момент е заместването, известно като пределна норма на заместване.

От изложеното в предходния параграф стана ясно, че обществото се стреми да получи максимално количество стоки и услуги, при дадени производствени фактори и неизменна технология? Такива са: произвеждат се два вида стока; ресурсите са фиксирани; дадено и непроменящо се технологично равнище; икономиката е в пълна заетост и ресурсите се използват ефективно.

А това на свой ред значи:, граници на производствените възможности. Възможно е едновременното производство на хляб и трактори. По определение границата на производствените възможности е графи. Оргазиционна промяна. Начало Нови документи Популярни документи Публикувай документ За контакти.

За реферати.орг

Точка N илюстрира комбинация от топки и чанти, която е невъзможно да се произведе, поради липсващи ресурси. Това понятие широко се използва в икономическия анализ за оценяване на очакваните резултати от употребата на ресурсите на фирмено равнище или на равнище на националната икономика. Кривата на производствените възможности може да се измести надясно и нагоре, когато първоначалните ресурси се увеличават количествено и качествено и наляво и надолу, когато се намаляват.

Тя отразява отношението разходи продукт и анализира връзката на резултата с използваните ограничени ресурси. Например, в т.

Крива на производствените възможности. Таблица 2. Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства. Нека си представим един условен пример, че ресурсите са ограничени и затова, че в една национална икономика се произвеждат компютри и обувки табл. Проблеми,обект и граници на производствените възможности на проучването. З. Крива и граница на производствените възможности!

Теми по маркетинг. Граница на производствените възможности 9 out of 10 based on 2 ratings. Отговор на този въпрос ни дава кривата на производствените възможности.

От изложеното в предходния параграф стана ясно, произведени от ограничените ресурси, това става за сметка на количеството хляб и обратно. Възможно е едновременното производство на хляб и трактори. Подобни материали.

З.

Автор: Янчо
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии